Koulutuskalenteri

Minä korkeakouluopiskelijana

Koulutuksen tavoite

SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Opiskelija tunnistaa ja arvioi omia oppimiseen vaikuttavia osatekijöitä. Hän osaa kehittää oppimisen taitojaan ja omia voimavarojaan. Opiskelija perehtyy akateemiseen kirjoittamiseen. Hän pystyy arvioimaan lähdemateriaalia ja on tietoinen opiskelun etiikasta. Opiskelija oppii laatimaan kirjallisessa muodossa palautettavan raportin tai esseen opinnäytetyöohjeen mukaisesti. Hän hallitsee lähdeviittaustekniikan. Opiskelija suunnittelee opintojaan tavoitteellisesti. Opiskelija saa kokemuksen (yhteisöllisestä) projektista ja osaa käyttää työn suunnitteluun ja toteutukseen erilaisia digivälineitä. Opiskelija osaa rakentavasti arvioida ja reflektoida omien kehittämistavoitteidensa toteutumista sekä projektin onnistumista annettujen kriteereiden pohjalta.

Koulutuksen sisältö

Opintojakson sisältö:SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Oppimisen yksilöllisyys, opiskelukyky, opiskelutaidot ja omat voimavarat, opintojen suunnittelu

Koulutuksen toteutus

Arviointiperuste hyväksytty / hylätty.SoleOPS 3.6.1 / Toteutussuunnitelma

Opintojakson kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu.


Yhteystiedot

averko@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 30.1.2019
Koulutus päättyy 20.3.2019
Hakuaika päättyy 13.1.2019
Hinta 20,00 €
Laajuus 2 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.