Koulutuskalenteri

Green care -perusteet K2019

Koulutuksen sisältö

Green care Perusteet –opintojakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan Green Care –toiminnan muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Lisäksi saat vahvan perustan alaan liittyvistä käsitteistä ja laatutyöstä, sekä tutustut alan toimintakenttään.

- Luonnon hyvinvointivaikutukset vaikuttavuuden perustana
- Luontosuhteen ja ohjaustaitojen merkitys toiminnassa
- Toimintaan liittyvät peruskäsitteet
- Monialainen toimintakenttä
- Toiminnan laatutyö

 

Tavoitteet

1 Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

- Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja
- Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen
- Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.
- Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä
- Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä
- Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa
- Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

 

Opiskelumateriaalit

1. Luennot ja opintomateriaalit Moodlessa, diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit.

2. Green Care –kirjallisuus ja verkkomateriaalitLuonnonlukutaito Luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista, 2013. http://www.sitra.fi/julkaisu/2013/luonnonlukutaito-luo-liiketoimintaa-vihreasta-hyvinvoinnista
- Green Care –toimintatavan suuntaviivat Suomessa, 2014. http://www.mtt.fi/mttkasvu/pdf/mttkasvu20.pdf
Mieli ja maisemat Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma, 2005. K.Salonen.
- Green Care –toiminnan eettiset ohjeet http://www.gcfinland.fi/yhdistys/yhdistyksen-eettiset-ohjeet/

Katso myös: Green Care Finland Ry:n ylläpitämä laatusivusto http://www.gcfinland.fi/laatu/

 

Opiskelumenetelmät

Etä- ja kontaktiopiskelua. Opintojakson aineistojen itsenäinen opiskelu verkko-oppimisalustalla, prosessointi oppimistehtävissä itsenäisesti ja ryhmässä, verkkokeskusteluissa ja lähipäivässä.

 

Suoritukset ja arviointi

Suorituksiin kuuluu opintojaksotehtävien tekeminen sekä osallistuminen webinaariin ja lähipäivään ja verkko-opiskelu.

Tehtävät
- Green Care –toimintaan tutustuminen
- Luontosuhde ja luonnon hyvinvointivaikutukset
- Osallistuminen webinaariin ja lähipäivään

 

5 opintopistettä vastaa 135 tunnin työskentelyä, josta itsenäisen työn osuus 125 tuntia, webinaari 2 tuntia ja lähipäivä 8 tuntia.

Arviointi astikolla Hyväksytty – Hylätty

Arviointi perustuu oppimistehtävien dokumentointiin, lähipäivän ja webinaarin työskentelyyn sekä vertaisarviointiin.

 

=======================================

Valtakunnallisen 20 opintopisteen Green Care -perusopintokokonaisuuden suorittaminen antaa vahvan perustan Green Care -asiantuntijuudelle. Koulutukseen voivat osallistua yrittäjät, työntekijät, kehittäjät, kouluttajat tai harrastajat riippumatta siitä, toimivatko he yksityisellä, julkisella vai järjestösektorilla.

Opinnot soveltuvat monialaisesti täydentämään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, liikunta- ja vapaa-ajan-, matkailu- tai luonnonvara-alan osaamista.

Green Care Pro -korkeakouluopinnot koostuvat neljästä opintojaksosta, jotka käsittelevät Green Care -toimintaa eri näkökulmista. Opintokokonaisuuden perustan luo Green Care -perusteet -opintojako, jonka suorittamista suositellaan ennen muita opintokokonaisuuteen kuuluvia opintoja. Asiakkuudet ja toimintaympäristöt, menetelmät ja toimintamuodot sekä palvelun tuottaminen -opintojaksot täydentävät Green Care Pro

Opintoja järjestää Suomessa viisi ammattikorkeakoulua: Lapin ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu. Opinnot ovat kaikissa kouluissa saman sisältöisiä ja ne toteutetaan samanlaisilla opetusmenetelmillä. Opiskelu tapahtuu verkkopainotteisesti mutta jokainen opintojakso sisältää myös 1-2 lähiopetuspäivää, jotka yhdistävät teorian käytäntöön. Jokainen Green Care - opintoja tarjoava korkeakoulu tarjoaa opinnot oman aikataulunsa mukaisesti lukuvuoden aikana. Opiskelijalla on mahdollista yhdistellä opintoja eri korkeakouluista, mikä lisää joustavuutta opintokokonaisuuden suorittamiseksi.

Centria-ammattikorkeakoulu toteuttaa Green care –koulutuksen vuoden 2019 aikana:
Green care - Asiakkuudet ja toimintaympäristöt: huhti-kesäkuu
Green care - Menetelmät ja toimintamuodot: syyslukukausi
Green care - Palvelun tuottaminen: syyslukukausi


Yhteystiedot

Ilmoittautumiset viimeistään 9.12.2018 alla olevan Hae koulutukseen -linkin kautta. Koulutukseen voidaan ottaa max. 20 osallistujaa. Osallistujat valitaan hakujärjestyksessä. Valinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse 14.12. mennessä.

Lisätietoja: TtM, psyk.sh,opettaja Marjut Levoska,  puh. 040 185 7542, marjut.levoska@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 17.1.2019
Koulutus päättyy 29.3.2019
Hakuaika päättyy 11.1.2019
Hinta 75,00 €
Laajuus 5 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.