Koulutuskalenteri

Minä korkeakouluopiskelijana S18/2

Koulutuksen tavoite

Opiskelija tunnistaa ja arvioi omia oppimiseen vaikuttavia osatekijöitä. Hän osaa kehittää oppimisen taitojaan ja omia voimavarojaan. Opiskelija perehtyy akateemiseen kirjoittamiseen. Hän pystyy arvioimaan lähdemateriaalia ja on tietoinen opiskelun etiikasta. Opiskelija oppii laatimaan kirjallisessa muodossa palautettavan raportin tai esseen opinnäytetyöohjeen mukaisesti. Hän hallitsee lähdeviittaustekniikan. Opiskelija suunnittelee opintojaan tavoitteellisesti. Opiskelija saa kokemuksen (yhteisöllisestä) projektista ja osaa käyttää työn suunnitteluun ja toteutukseen erilaisia digivälineitä. Opiskelija osaa rakentavasti arvioida ja reflektoida omien kehittämistavoitteidensa toteutumista sekä projektin onnistumista annettujen kriteereiden pohjalta.

Koulutuksen sisältö

Sisältö:
Oppimisen yksilöllisyys, opiskelukyky, opiskelutaidot ja omat voimavarat, opintojen suunnittelu

Koulutuksen toteutus

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Opintojakson kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu.


Yhteystiedot

averko@centria.fi

Organisaatio Centria
Koulutus alkaa 7.11.2018
Koulutus päättyy 16.1.2019
Hakuaika päättyy 21.10.2018
Hinta 20,00 €
Laajuus 2 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.