Koulutuskalenteri

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot

Koulutuksen tavoite

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja kompetensseja. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija - hallitsee lapsia koskevat keskeiset kehitys- ja oppimisteoriat - ymmärtää lapsuuden ja varhaispedagogiikan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat - osaa ottaa toimintansa lähtökohdaksi lasten oikeudet ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät - ymmärtää työyhteisön ryhmäilmiöitä ja omaa työssä tarvittavia vuorovaikutustaitoja - hallitsee varhaiskasvatusalan tutkimuksessa käytettävän käsitteistön - osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa - tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä osaa laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielmanKoulutuksen kohderyhmä

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot sopivat varhaiskasvatus, opetus- ja muulla kasvatusalalla työskenteleville. Ne sopivat hyvin lastentarhanopettajaksi aikoville tai muita kasvatustieteellisiä yliopisto-opintoja suunnitteleville, myös erilaisissa koulutustehtävissä toimiville sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleville.

Koulutuksen sisältö

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa opiskellaan sisältöopintojaksoja 15 op (5 pakollista sisältöopintojaksoa): VARA001 Leikki, kehitys ja oppiminen (3 op) VARA002 Lapsuuden sosiologia (4 op) VARA004 Vuorovaikutus ja ryhmäprosessit kasvatusyhteisössä (2 op) VARA0016 Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen haasteet (3 op) VARA017 Pedagoginen asiantuntijuus ja johtaminen (3 op) Menetelmäopinnot 10 op: KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op) KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) VARA012 Proseminaari (10 op)

Koulutuksen toteutus

verkko-opinnot

Koulutusala

Humanistinen ja kasvatusala , Kasvatus- ja opetus

Yhteystiedot

elina.myllyniemi@chydenius.fi

Paikkakunta

Kokkola

Lisätiedot

Linkki lisätietoihin
Organisaatio Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Yksikkö AVOIN YLIOPISTO
Koulutus alkaa Ajankohdasta riippumaton
Hakuaika päättyy Jatkuva haku
Hinta 350 e
Laajuus 35 op
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.