Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut  »Ajankohtaista

Yhteishaku ammattikorkeakouluihin alkaa tiistaina 17.3.2015

Valtakunnallinen yhteishaku ammattikorkeakouluihin on 17.3.–9.4. Centria-ammattikorkeakoulussa on tarjolla 12 ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta ja kolme ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Paikkoja AMK-tutkintoihin päivätoteutuksena on 335, monimuotototetuksena 85 ja ylempiin AMK-opintoihin 40.

Centriassa käynnistyvät koulutukset

Haussa ovat seuraavat tutkintoon johtavat koulutukset päivätoteutuksena:

 • insinööri (AMK)
  - Kemiantekniikka, prosessi- ja materiaalitekniikka
  - Sähkö- ja automaatiotekniikka
  - Tieto- ja viestintätekniikka
  - Tuotantotalous
 • tradenomi (AMK), liiketalous
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • musiikkipedagogi (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö


Päivätoteutuksissa opinnot suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin, ja opiskelu on päätoimista.

Haussa ovat seuraavat tutkintoon johtavat koulutukset monimuotototeutuksena:

 • tradenomi (AMK), liiketalous
 • sairaanhoitaja (AMK)
 • yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö


Monimuoto-opinnot täydentävät aiempaa työkokemusta ja koulutusta ja ne mahdollistavat ainakin osittaisen työssäkäynnin opintojen ohella. Osa opinnoista tehdään opiskelijan omaan työhön liittyvinä projektiopintoina.

Haussa ovat seuraavat ylemmät AMK-opinnot:

 • insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
 • tradenomi (ylempi AMK), liiketoimintaosaaminen
 • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/sosionomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen


Uutuutena verkko-oppimiseen painottuva tradenomikoulutus

Centria käynnistää voimakkaasti verkko-oppimiseen painottuvan tradenomitutkintoon tähtäävän liiketalouden monimuotokoulutuksen. Koulutuksen painopistealueita ovat erityisesti johtaminen, markkinointi ja yrittäjyys, mutta koulutus tarjoaa monipuolisen työelämälähtöisen sisällön, joka antaa valmiuksia erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä myös itsenäiseen yrittäjyyteen.

Koulutuksen käytännöissä ja pedagogisissa ratkaisuissa painottuu verkko-oppiminen, jossa hyödynnetään sekä reaaliaikaisiin yhteyksiin perustuvaa oppimista että itsenäistä työskentelyä. Koulutukseen hakevilta edellytetäänkin mahdollisuutta osallistua verkko-opiskeluun joko oman tietokoneen ja verkkoyhteyden kautta tai vaihtoehtoisesti Centrian verkko-oppimista varten varatuissa tiloissa. Verkko-opiskelumahdollisuuksien ohella koulutukseen osallistuvilta edellytetään myös mahdollisuutta osallistua rajoitettuun määrään yhteisiä tapaamisia ja lähiopetuspäiviä Kokkolassa. Suunniteltu tapaamisten ja lähiopetuspäivien määrä on noin 5-6 päivää lukukaudessa perjantaisin ja lauantaisin. Muilta osin koulutukseen hakeutumiselle ei ole maantieteellisiä rajoituksia, ja tarkoituksena onkin verkko-opiskelua hyödyntämällä tarjota opiskelumahdollisuuksia laajalla alueella.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat eri-ikäiset aikuisopiskelijat, jotka voivat olla työssäkäyviä, toimia yrittäjinä tai olla tilapäisesti myös työmarkkinoiden ulkopuolella. Pääasia on motivaatio oppia uutta ja sitoutua tavoitteelliseen tutkinto-opiskeluun sekä kehittää omaa bisnesosaamistaan.

Kaikista Centria-ammattikorkeakoulun koulutuksista löytyy lisätietoa hakuvivuilta.


Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Paula Erkkilä, paula.erkkila@centria.fi, puh. 044 725 0086
yliopettaja Marko Ovaskainen, marko.ovaskainen@centria.fi, puh. 044 725 0435 (verkko-opintoihin painottuva tradenomikoulutus)


Takaisin »
© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.