Keskipohjalainen koulutusväylä»Liiketalouden väylä» Liiketalouden ammattikorkeakoulutus

 

Centria ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutus, Tradenomi 210 op


Tradenomiopintoja värittävät käytännönläheisyys ja yrittäjämäisyys, ja opintosisällöissä on otettu huomioon työelämän tarpeet. Liiketoimintaosaamiseen keskittyneiden opintojen lisäksi tradenomiopiskelijat saavat kehittää taitojaan esimerkiksi viestinnässä ja kielissä. Opiskeluaikana otetaan myös haltuun työelämässä tarvittavia työkaluja ja menetelmiä, jotta uraputkeen hyppääminen varmasti onnistuu valmistumisen jälkeen. Opintopisteitä voi kerätä myös suorittamalla verkko-opintoja itsenäisesti opiskellen.

Harjoittelu, opinnäytetyö ja projektiopinnot kehittävät vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja ja antavat esimakua työelämästä. Harjoittelupaikka ja opinnäytetyön toimeksiantaja kannattaa valita harkiten, sillä moni opiskelija löytää valmistumisen jälkeen työpaikan jo entuudestaan tutusta yrityksestä.

Liiketalouden opiskelu on monipuolista, mielenkiintoista ja antaa hyvät eväät menestyä työelämässä. Opiskelijat sisäistävät liiketalouteen liittyvän ajattelutavan, käsitteistön ja saavat kipinän elinikäiseen oppimiseen. Työelämä tulee tutuksi jo opiskeluaikoina, sillä opinnoissa käytetään työelämälähtöisiä ja monimuotoisia oppimismenetelmiä. Opiskelijoillamme on yksilölliset mahdollisuudet rakentaa itselleen sopiva opintosuunnitelma.

Johtamisen, markkinoinnin ja yrittäjyyden syventävät opinnot valmentavat yritystoiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, asiakassuhteiden hallintaan sekä liiketoimintaprosessien ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen. Nämä syventävät opinnot suorittaneen tradenomin vahvuutena on kokonaisuuksien ymmärtäminen ja opittujen taitojen monipuolisuus.

Oiva-Akatemia tiimiyrittäjyysopinnot kehittävät liiketoimintaosaamista ohjatun tiimiyritys- ja projektitoiminnan kautta. Oiva-Akatemiassa käytännönläheisyys ja konkreettisuus venyvät aivan uudelle tasolle, ja oppiminen on erilaista kuin perinteisessä luokkaopetuksessa.

Taloushallinnon syventävissä opinnoissa keskitytään yritysten laskentatoimeen ja taloudelliseen ohjaukseen integroituja IT-sovelluksia hyödyntäen. Alan osaajista on kova kysyntä työmarkkinoilla. Ammattitaitoinen opetushenkilöstö huolehtii siitä, että valmistuneella tradenomilla on tarpeelliset taidot.

Syventävien opintojen osana on myös mahdollista perehtyä erityisesti muoti- ja vaatetusalan liiketoimintaan ja saada edellytykset alan suunnittelu-, markkinointi-, tuotanto- ja kehitystehtäviin. Yhdistämällä kaupan ja talouden oppeja toimialan erityistietämykseen muodostuu taloudellis-tuotannollis-taiteellinen ajattelutapa, joka antaa eväitä myös yrittäjyyteen.

Lisätietoja koulutusohjelmasta täällä.

Lisätietoja: Yliopettaja Marko Ovaskainen, marko.ovaskainen@centria.fi, 044 725 0435, www.centria.fi.


Centria ammattikorkeakoulu, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma 90 op, Tradenomi (ylempi AMK)

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot järjestetään yhteistyössä Centria ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen kesken. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa.

Centria ammattikorkeakoulussa on mahdollista erikoistua liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Opinnot tarjoavat uusia ajattelu- ja toimintamalleja nykyaikaiseen ja tulevaisuuden liiketoimintojen ja organisaatioiden kehittämiseen.

Opinnoissa syvennytään erityisesti johtamisen ja esimiestyön moderneihin teorioihin ja käytännön kehittämismalleihin, joiden soveltamismahdollisuuksia opiskelijoiden omaan työhön sekä omiin yrityksiin, organisaatioihin ja työympäristöihin pohditaan ja kehitetään systemaattisesti erilaisten oppimistehtävien avulla. Opinnot tarjoavat opiskelijoiden henkilökohtaista kasvua tukevia valmiuksia ja työkaluja
sekä tukevat oman asiantuntijatyön ja johtamis- ja esimiestoiminnan kehittämistä.

Lisätietoja: hakutoimisto@centria.fi, p. 044 725 0081

Centria ammattikorkeakoulu, International Business Management 90 op, Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa englanninkielistä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa International Business Management –koulutuksessa yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta liike-elämän asiantuntija- ja johtotehtäviin erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tutkinto on aikataulutettu kahden lukuvuoden ajalle.

Ylempi AMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi amk-tutkinto oikeuttaa käyttämään tradenomi (ylempi AMK) ja Master of Business Administration tutkintonimikkeitä.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kansainvälisen liiketoiminnan osaamista ja asiantuntijuutta. Koulutuksesta valmistuvasta on kehittynyt liiketoiminta-osaamisen ammattilainen, joka pystyy tekemään itsenäisesti päätöksiä ja toimimaan johto- ja asiantuntijatehtävissä yrityksissä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat kansainvälistymässä.

Lisätietoja koulutuksesta: Yliopettaja Katarina Broman, p. 040 729 9960

Lisätietoja: hakutoimisto@centria.fi, p. 044 725 0081

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.