Keskipohjalainen koulutusväylä»Sosiaali- ja terveysalan väylä» Sosiaalityön yliopistokoulutus


Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Sosiaalityön opinnot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius tarjoaa mahdollisuuden opiskella sosiaalityötä Jyväskylän yliopiston pääaineopintojen opetussuunnitelman mukaan. Avoimen yliopiston opinnot eivät edellytä aiempaa pohjakoulutusta, ja nimensä mukaisesti niitä suorittamaan voi ilmoittautua kuka tahansa. Avoin yliopisto perii opinnoista opintomaksun (10 e/opintopiste). Sosiaalityön maisteriopintoihin on erillishaku kerran vuodessa. Maisteriopintojen opiskelijat ovat Jyväskylän yliopiston varsinaisia opiskelijoita ja muiden suomalaisten yliopisto-opintojen tapaan opiskelu on maksutonta.

Sosiaalityön avoimet yliopisto-opinnot

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op (sosiaalityö)

Sosiaalitieteiden perusopinnot suoritettuaan opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta ja saa monipuolisen kuvan yhteiskuntatieteistä tieteenalana sekä oppii hallitsemaan sosiaalitieteiden alalla tarvittavat teoreettiset ja metodologiset perustaidot.  Perusopinnot sisältävät johdantokurssin sosiaalityöstä ja myös muiden opintojaksojen tarkastelunäkökulma painottuu sosiaalityöhön. Sosiaalitieteiden perusopinnot tuottavat pohjaopinnot sosiaalityön aineopintoihin.

Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Sosiaalityön aineopinnoissa opiskellaan sosiaalityön keskeiset käsitteet, tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet. Opiskelija oppii, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö käytännössä on, millaisia työmenetelmiä se käyttää sekä millaisissa työympäristöissä sitä tehdään. Aineopinnoissa hankitaan tutkimuksellisia taitoja metodiopintojen kautta ja laatimalla kandidaatin tutkielma. Sosiaalityön aineopintoihin sisältyy kahden kuukauden mittainen käytännön jakso, jonka aikana opiskelijat perehtyvät sosiaalityön arjen asiakas- ja palvelutyöhön.

Aikaisempien opintojen hyväksiluku
Sosiaalityön opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) tehdään Jyväskylän yliopiston AHOT –periaatteiden mukaan yksilöllisten hakemusten perusteella. Sovittuna ennakkopäätöksenä sosionomi (AMK) –tutkinnon suorittaneet saavat perus- ja aineopinnoista hyväksilukuja yhteensä 25 op.


Sosiaalityön maisteriopinnot


Sosiaalityön maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen, johtamisopinnot sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellisen kehittäminen. Aikuisopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tukeva tutkimuksellisuus.

Opetus on suunniteltu työssäkäyville aikuisopiskelijoille. Ns. sulautuvan opetuksen menetelmissä yhdistyy esimerkiksi lähijaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Opintojen lähijaksot Kokkolassa toteutetaan pääsääntöisesti perjantaina kello 13 ja lauantaina kello 16 välillä.

Yhteiskuntatieteiden maisterin (pääaineena sosiaalityö) työtehtävät

Yliopistollisen sosiaalityön koulutus tähtää sosiaalityön vaativaan asiakastyöhön, yhteiskunnalliseen kehittämis- ja muutostyöhön, tutkimukseen ja laaja-alaisiin sosiaalityön asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Ammattina sosiaalityö toimii ja vaikuttaa useimmiten osana sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujärjestelmää. Aikuisopintoina työn ohessa opiskeltavat sosiaalityön maisteriopinnot johtavat yhteiskuntatieteen maisterin tutkintoon pääaineena sosiaalityö. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto tuottaa asetuksen (272/2005) mukaisen kelpoisuuden sosiaalityöntekijän virkoihin. Lisäksi maisteriopinnot antavat kelpoisuuden tohtoriopintoihin ja tutkijan työhön.

Maisteriopintojen jälkeen opiskelijan on mahdollista jatkaa opintojaan yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoon.


Sosiaalityön tohtoriopinnot

Sosiaalityön maisteri voi hakeutua Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriopiskelijaksi sosiaalityön pääainelaitokselle ja suorittaa tohtoriopinnot yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Tohtorikoulutus pitää sisällään tutkijaseminaarityöskentelyä, henkilökohtaista ohjausta sekä metodiseminaareja. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjoamassa tieteellisessä jatkokoulutuksessa panostetaan myös verkostoitumiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

 

Lisätietoja sosiaalityön yliopisto-opinnoista:
suunnittelija Sanna Virolainen 040 7263919, sanna.virolainen@chydenius.fi
http://www.chydenius.fi/opiskelu/sosiaalityon-maisterikoulutus

 

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.