Keskipohjalainen koulutusväylä»Sosiaali- ja terveysalan väylä» Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus

Centria ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutus, Sosionomi 210 op


Ammattikorkeakoulussa suoritetun sosionomi (AMK) -tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksena. Tutkinto muodostuu perus- ja ammattiopinnoista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opinnot sisältävät myös suuntautumisvaihtoehto-opintoja tai vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

Sosionomikoulutuksesta valmistut sosionomiksi, joka osaa tukea ihmisten hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja arjessa selviytymistä. Alansa tunteva sosionomi kykenee tarttumaan toimeen monenlaisissa inhimilliseen elämään liittyvissä ongelmissa ottaen käyttöön ja kehittäen tilanteisiin sopivia toimintatapoja.

Opiskelupäivät ovat tiiviitä ja opetusmenetelmät vaihtelevia - teoriaa ja käytäntöä on sopivassa suhteessa. Opintoihin kuuluvat harjoittelut, kehittämistehtävät, harjoitukset, taideaineet sekä toiminnalliset opinnäytetyöt pitävät opiskelumotivaatiota korkealla. Näiden lisäksi opinnoissa tehdään yhteistyötä Ylivieskan yksikön muiden alojen opiskelijoiden kanssa yhteisten opintojen ja projektien muodossa.

Syventävissä ammattiopinnoissa pääset kehittämään valmiuksiasi toimia erilaisissa sosiaalialan asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Varhaiskasvatuksen syventävissä ammattiopinnoissa kehitetään varhaiskasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen taitoja edistämään ja tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Suoritettuasi varhaiskasvatuksen opintoja 60 opintopistettä saat lastentarhanopettajan kelpoisuuden.

Sosiaaliohjauksen syventävissä ammattiopinnoissa voit kehittää omia asiakasohjauksen taitojasi ja oppia toimimaan yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaverkoston kanssa. Suoritettuasi sosiaaliohjauksen opintoja 60 opintopisteen verran voit työskennellä vaativissa sosiaaliohjauksen tehtävissä

Työtehtävät

Sosionomi (AMK) -koulutus valmistaa sosiaalialan ammattilaisia eri toiminta-alueiden asiakastyöhön sekä sosiaalipalveluiden ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen suunnittelu-, kehittämis-, ohjaus- ja johtamistehtäviin julkisen hallinnon, yhteisöjen, järjestöjen ja yksityisen sektorin palvelukseen. Sosionomi (AMK) -koulutus tuottaa asetuksen (272/2005) mukaisen kelpoisuuden sosiaaliohjaajan tehtäviin. Sosionomi (AMK) tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (vähintään 60 op), tuottaa kelpoisuuden lastentarhaopettajan tehtäviin.

Jatkokoulutusmahdollisuudet

Sosionomi (AMK) tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus antavat hakukelpoisuuden sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmaan, tutkintonimikkeenä sosionomi (ylempi AMK).

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti toteutettavissa sosiaalityön perus-ja aineopinnoissa luetaan hyväksi osa sosionomi (AMK) opinnoista.

Lisätietoja koulutusohjelmasta täällä.

Lisätietoja: Yliopettaja Pirjo Forss-Pennanen, pirjo.forss-pennanen@centria.fi, p. 044 725 0591 (aikuiskoulutus, Kokkola), Leena Raudaskoski, leena.raudaskoski@centria.fi, p.044 4492 577 (nuorten koulutus, Ylivieska), www.centria.fi.

Centria ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutus, Sairaanhoitaja (AMK) 210 op

Sairaanhoitajakoulutuksesta valmistut ammattitaitoiseksi sairaanhoitajaksi, joka osaa hoitaa, auttaa, tukea ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä. Sairaanhoitaja on aina potilaidensa asialla, ja työ on itsenäistä ja vastuullista. Tavoitteenamme on kouluttaa sairaanhoitajia, jotka voivat tehdä työtään sekä kotimaassa että maailmalla kansainvälisissä tehtävissä.

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää sairaanhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta.

Näitä ja monia muita taitoja pääset harjoittamaan kolme ja puoli vuotta kestävien opintojen aikana. Sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät tositoimiin heti opintiensä alkumetreillä, sillä hoitotieteeseen perustuviin ammattiopintoihin tartutaan kiinni alusta lähtien. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, tietotekniikka, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot. Syventävät ammattiopinnot vahvistavat tietoja ja taitoja hoitotyön eri alueilla.

Sairaanhoitajan opintoihin sisältyy vähintään 75 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa kotimaassa sekä ulkomailla. Osa harjoittelusta tapahtuu työpajoissa sekä simulaatioympäristössä. Opinnäytetyöt ja erilaiset kehittämistehtävät kuuluvat opiskelijan ammattiosaamisen kehittämiseen.

Lisätietoja koulutuksesta täällä.

Lisätietoja: Lehtori Riitta Ala-Korpi, riitta.ala-korpi@centria.fi, p. 044 725 0567, www.centria.fi.


Centria ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutus, Terveydenhoitaja (AMK) 240 op

Terveydenhoitaja (AMK) on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnon. Kolme ensimmäistä vuotta opiskellaan sairaanhoitajaksi ja neljäs vuosi terveydenhoitajaksi.

Koulutuksen tietoperusta ja harjoittelut antavat opiskelijalle hyvät perusvalmiudet toimia kaikilla keskeisillä terveydenhoitajatyön sektoreilla lähellä ihmistä: kodeissa, perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvoloissa, kouluissa, työ- ja opiskelijaterveyshuollossa, aikuis- ja vanhustenneuvoloissa, kotihoidossa ja terveyden- ja sairaanhoitovastaanotoilla. Terveydenhoitajia on päihde- ja mielenterveystyössä, järjestöissä, suunnittelu-, johtamis-, koulutus- ja projektitehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.

Terveydenhoitajan työssä tarvitaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä ja hoitotaitoja. Potilasturvallisuuden takaaminen edellyttää terveydenhoitajalta myös vastuullisuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta.

Näitä ja monia muita taitoja pääset harjoittamaan opintojesi aikana. Hoitotieteeseen perustuvat ammattiopinnot alkavat heti opintojen alussa, mikä tuo käytännön opiskeluun alusta lähtien. Ammattiin oppimista edistävät myös kieliopinnot, tietotekniikka, hyvinvointiyrittäjyys ja muut perusopinnot. Syventävät ammattiopinnot vahvistavat tietoja ja taitoja terveydenhoitotyön eri alueilla.

Terveydenhoitajan opintoihin sisältyy vähintään 85 opintopisteen verran ohjattua harjoittelua, joka suoritetaan opiskelun tavoitteiden mukaisesti ja ohjatusti ammattikorkeakoulun hyväksymissä harjoittelupaikoissa. Terveydenhoitajaopintojen harjoittelut suoritetaan samassa kunnassa, ns. ”oma kunta”-harjoittelu. Opintoihin kuuluvan opinnäytetyön voi tehdä työelämän toimeksiantona tai erilaisissa alan kehittämishankkeissa.

Lisätietoja: Lehtori Riitta Ala-Korpi, riitta.ala-korpi@centria.fi, p. 044 725 0567, lehtori Merja Seppälä, merja.seppala@centria.fi, p. 044 725 0562044 725 0562.

Centria ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, Sosionomi (ylempi AMK) 90 op

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, sosionomi (ylempi AMK) -tutkintoon johtava sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen -koulutusohjelman laajuus on 90 op ja kesto 2 vuotta. Koulutus on suunnattu jo työssä oleville, ja se rakentuu sosionomi (AMK) -tutkinnon ja vähintään kolmen vuoden alan työkokemuksen pohjalle. Koulutusohjelma koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta: johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä opinnäytetyö.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus vastaa muuttuvassa toimintaympäristössä toimivien alan asiantuntijoiden tarpeisiin lisätä johtamis- ja kehittämisosaamistaan. Koulutuksen suorittanut henkilö hallitsee palvelukokonaisuuksien johtamisen omalla vastuualueellaan ja kykenee johtamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden kehittämistä ja tuottamistapoja.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat saman pätevyyden julkisen sektorin toimiin ja virkoihin kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne 'ylempi AMK', esimerkiksi sairaanhoitaja (ylempi AMK); Master of Health Care ja sosionomi (ylempi AMK); Master of Social Services.

Työtehtävät

Sosionomin (ylempi AMK) tutkinto on työelämälähtöinen ja sen kehittämiseen suuntautuva, ammatillista osaamista ja asiantuntijatyötä syventävä korkeakoulututkinto. Centria ammattikorkeakoulussa järjestettävä sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma valmistaa ihmisten ja osaamisen johtamisen asiantuntijoita. Koulutuksen suorittaneella henkilöllä on asiantuntijaorganisaation tiimin, ryhmän, yksikön ja osaston johtamis- ja kehittämistaidot.

Lisätietoja koulutuksesta täällä.

Lisätietoja: Lehtori Annukka Kukkola, annukka.kukkola@centria.fi, p. 044 725 0579, www.centria.fi.

© Opastin • Neuvonta- ja ohjauspalvelu
Yhteystiedot
Intra


Opastin-palvelun ovat tuottaneet Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla ja Opin Ovi SME -hankkeet. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston ja valtion tuella.